ใครบ้างมีสิทธิรับ “เงินอุดหนุนบุตร” “เงินสงเคราะห์บุตร”

เงินอุดหนุนบุตร

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 • ผู้ปกครอง : ต้องมีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ และเด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน
 • เด็กแรกเกิด : มีสัญชาติไทย เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

สถานที่ลงทะเบียน

 • กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขตทั่วกรุงเทพฯ
 • เมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาคจังหวัดต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล

 

เงินสงเคราะห์บุตร

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมได้ และรับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

 • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
 • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ครั้งละไม่เกิน 3 คน
 • ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ ใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 • กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร
 • กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อด้วย
 • กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ
 • เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
 • กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

สถานที่ยื่นเรื่องลงทะเบียน

 • สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้าน

 

 

 


Reference:

 • ฐานเศรษฐกิจ.  (2565).  เงินอุดหนุนบุตร-เงินสงเคราะห์บุตร ลงทะเบียนอย่างไร เช็คที่นี่.  สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565, จาก https://bit.ly/39JYqzN
 • รักลูก.  (2565).  เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท รู้ให้ครบจบทีเดียว ทำยังไงถึงจะได้เงินทุกเดือน.  สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จาก, https://bit.ly/3FC8Sp3


เช็คก่อน
Logo