เปิดรายละเอียด “โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 3” เงินน้อยก็กู้บ้านได้

          โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 3 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เริ่มไปวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสของใครหลาย ๆ คนในการมีบ้านเป็นของตัวเอง วันนี้ เช็คก่อน จึงอยากพาทุกคนมาสำรวจดูว่า โครงการนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันได้เลย 

“โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 3” จัดขึ้นเพื่ออะไร ?

             โครงการนี้ “มุ่งเน้นให้สินเชื่อกับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารได้ยาก ได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่ไม่สูงมาก”

 • โดยนำเงินที่ได้ไปซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด หรือสร้างอาคารบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว
 • เพื่อซื้อสิ่งของอำนวยความสะดวก
 • เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมการซื้อที่อยู่อาศัย

เงื่อนไขของ “โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 3” มีอะไรบ้าง ?

 1. ผู้กู้ต้องเป็นประชาชนที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
 2. วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน และไม่อยู่ในระหว่างการผ่อนชำระที่อยู่อาศัย
 3. มีระยะการผ่อนไม่เกิน 40 ปี และอย่างต่ำ 7 ปี
 4. อายุผู้กู้และระยะเวลาการผ่อนชำระรวมกันต้องไม่เกิน 70 ปี (เว้นแต่ผู้กู้เป็นข้าราชการที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ในกรณีนี้ผู้กู้และระยะเวลาการผ่อนชำระรวมกันไม่เกิน 75 ปี)
 5. ดอกเบี้ยแค่ 3.00% ต่อปี ใน 5 ปีแรก (สามารถเช็คอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอย่างละเอียดได้ที่ www.ghbank.co.th)

เอกสารที่ใช้ยื่นกู้ “โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 3”

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม “โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 3”

 1. ดาวน์โหลดแอปฯ GHB ALL GEN (AndroidiOS / Huawei) หรือเพิ่มเพื่อน GHB Buddy ใน Line
 2. จากนั้นขอรหัส 10 หลักในการเข้าร่วมโครงการ
 3. แล้วนำรหัสยื่นกู้ไปยื่นเรื่องพร้อมกับเอกสาร ได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ซึ่งต้องทำนิติกรรมให้เสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าสินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการ

 

 

Reference:

 • ธอส.  (2566).  โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566, จาก https://bit.ly/3JtO59p
 • บ้านและสวน.  (2566).  เปิดเงื่อนไข บ้านล้านหลังเฟส 3 ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ 3% ใน 5 ปีแรก.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566, จาก https://bit.ly/3Jx4RV0
 • ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล.  (2566).  เปิดเงื่อนไข“บ้านล้านหลัง”เฟส 3 รายได้น้อยกู้ได้ 1.5 ล้านบาท.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566, จาก https://bit.ly/3YYz455

เช็คก่อน
Logo