สมัครประกันสังคมมาตรา 39 ออนไลน์ ยังไงดี?

   หากผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ลาออกจากงาน ต้องการยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เพื่อรักษาสิทธิประกันสังคมให้ต่อเนื่อง สำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางให้สมัครได้หลายช่องทางมากขึ้น เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเดินทาง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

 1. เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 2. ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ลาออก
 3. ไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์ทดแทน กรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

หลักฐานการสมัคร

 1. แบบขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส. 1-20)
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้
 3. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทน ต้องมีเอกสารเพิ่ม ดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ และผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

วิธีการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครฯ (แบบ สปส.1-20) จากเว็บไซต์ www.sso.go.th พิมพ์และกรอกข้อมูล
 2. แนบหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ลงนามสำเนาถูกต้อง
 3. ส่งแบบคำขอสมัครฯ ได้หลายช่องทาง ได้แก่ ไปรษณีย์ลงทะเบียน, โทรสาร, อีเมล (ส่งไปที่อีเมล [email protected]) หรือไลน์ (@SSOTHAI) เนื่องจากต้องเก็บหลักฐานการส่งไว้ เพื่อการตรวจสอบ
 4. กรณีต้องชำระเงิน โดยการหักผ่านบัญชีเงินธนาคาร ต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สามารถสอบถามผลการยื่นคำขอฯ ตามช่องทางการติดต่อข้างต้น หรือ call center 1506

วิธีการจ่ายเงิน

ผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

 • จ่ายด้วยเงินสด
 • ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมแบบส่งเงินสมทบฯ (สปส.1-11)
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
 • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)
 • หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.sso.go.th

หน้าที่ของผู้ประกันตน

          ต้องนำส่งเงินสมทบฯ ตรงเวลา หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ควรแจ้งสำนักงานประกันสังคมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และหากมีข้อสงสัยหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ทั้ง call center 1506, อีเมล [email protected] และไลน์: @SSOTHAI

 

 

 

Reference:

 • กระทรวงแรงงาน.  (2565).  Voluntary Insurance (M39).  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565, จาก https://bit.ly/38CFQJi
 • สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.).  (2565).  การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39-คู่มือสำหรับประชาชน.  สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565, จาก https://bit.ly/3MFqXon
 • สำนักงานประกันสังคม.  (2565).  ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39).  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565, จาก https://bit.ly/3kK4cE5

เช็คก่อน
Logo