วิธียกเลิกประกันสังคมมาตรา 40

          ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยมี 3 ระบบ คือ ข้าราชการ, บัตรทอง (บัตร 30 บาท) และประกันสังคม โดยประกันสังคมจะเริ่มหักเงินสมทบตามระเบียบประกันสังคม เมื่อเข้าทำงานกับนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนราว 10 ล้านคน รองจากบัตรทอง 

          ประกันสังคมจะมีหลายมาตรา ทั้งมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งแต่ละมาตราจะมีความแตกต่างกัน ทั้งเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ ในส่วนของมาตรา 40 ก็จะเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ฟรีแลนซ์, พ่อค้า, แม่ค้า ฯลฯ

สิทธิประโยชน์ของมาตรา 40

มี 3 ทางเลือก ได้แก่

 • ทางเลือกที่ 1 คือ จ่ายเงิน 70 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี
  – เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  – เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ
  – กรณีเสียชีวิต (ค่าทำศพ)
 • ทางเลือกที่ 2 คือ จ่ายเงิน 100 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี
  – เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  – เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ
  – กรณีชราภาพ จะได้รับเงินบำเหน็จ
  – กรณีเสียชีวิต (ค่าทำศพ)
 • ทางเลือกที่ 3 คือ จ่ายเงิน 300 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี
  – เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  – เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ
  – เงินสงเคราะห์บุตร
  – กรณีชราภาพ จะได้รับเงินบำเหน็จ
  – กรณีเสียชีวิต (ค่าทำศพ)
  – ประกันสังคมมาตรา 40 ดีไหม

วิธียกเลิกประกันสังคมมาตรา 40

          จริง ๆ แล้ว เมื่อเราหยุดส่งเงินสมทบให้กับประกันสังคม ก็เท่ากับว่าเราสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยปริยาย แต่ถึงอย่างไร เราควรลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติ ดังนี้

 1. สามารถติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน
 2. กรอกแบบฟอร์ม สปส. 1-40/2 แจ้งความประสงค์ในการลาออกจากผู้ประกันตน
 3. ยื่นเอกสาร สปส. 1-40/2 เพื่อขอยกเลิกประกันสังคมมาตรา 40
 • เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนตัวจริง
  • (กรณีมอบหมายให้คนอื่นไปแทน) หนังสือมอบอำนาจ และต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจไปด้วย

 

 


References:

 • Bkklovehoro.  (2565).  ยกเลิกประกันสังคมมาตรา 40 ยังไง.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565, จาก https://bit.ly/3vuB4Fs
 • Reviewaraidee.  (2564).  (แนะนำ) วิธียกเลิกประกันสังคมมาตรา 40 และประกันสังคมมาตรา 39.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565, จาก https://bit.ly/37wzY46
 • สำนักงานประกันสังคม.  (2565).  กองทุนประกันสังคม.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565, จาก https://bit.ly/3ElU4u5

เช็คก่อน
Logo