วิธียกเลิกประกันสังคมมาตรา 39

          เมื่อเราลาออกจากงาน แต่ยังอยากใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันมาตรา 39 โดยใช้แบบฟอร์ม สปส. 1-20 และต้องสมัครภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ลาออกจากงาน หลังจากนั้นเราต้องนำส่งเงินสมทบเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 432 บาท โดยส่งเท่ากันทุกคน ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณีด้วยกัน ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย, กรณีคลอดบุตร, กรณีทุพพลภาพ, กรณีตาย, กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ

วิธีการจ่ายเงินสมทบมาตรา 39

          เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้ว เรามีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบให้กับประกันสังคม ที่สำนักงานประกันสังคม ทั้งในพื้นที่กรุงเทพ, ต่างจังหวัด หรือสาขาของสำนักงานประกันสังคม พร้อมแบบส่งเงินสมทบฯ (สปส. 1-11) ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th โดยสามารถชำระได้หลายช่องทาง เช่น หักจากบัญชีเงินฝาก, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, จ่ายเป็นธนาณัติ**ก็ได้เช่นกัน

**(ธนาณัติ เป็นเอกสารหรือตราสารซึ่งที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง หรือธนาคารในบางประเทศ ออกเป็นสำคัญว่าได้รับเงินพร้อมค่าธรรมเนียมแล้ว

หลักฐานการสมัครมาตรา 39

 • บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายชัดเจน ซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมถ่ายสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธียกเลิกประกันสังคมมาตรา 39

มี 2 มีวิธีง่าย ๆ คือ

 1. สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ลาออก) ให้กรอกแบบฟอร์ม สปส. 1-21 โดยขอได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th
 2. สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสภาพ คือ
  2.1 ตาย
  2.2 กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  2.3 ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)
  2.4 ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน) 

          ทั้งนี้ การสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ก็จะสิ้นสุดตามไปด้วย ดังนั้นแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ขาดส่งเงินสมทบ เราสามารถส่งเงินสมทบให้กับประกันสังคมตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อรักษาสิทธิของเรา หรือถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยกเลิกประกันสังคมมาตรา 39 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 1506 กระทรวงแรงงานได้เลย

 

 

 


References:

 • Thairath.  (2564).  ประกันสังคม พารู้จักกองทุน 3 มาตรา ม.33 ม.39 ม.40 แบบไหนคุ้มครองอะไรบ้าง.  สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565, จาก https://bit.ly/3L3eHxv
 • Reviewaraidee.  (2564).  (แนะนำ) วิธียกเลิกประกันสังคมมาตรา 40 และประกันสังคมมาตรา 39.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565, จาก https://bit.ly/37wzY46.
 • สำนักงานประกันสังคม.  (2565).  กองทุนประกันสังคม.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565, จาก https://bit.ly/3ElU4u5

เช็คก่อน
Logo