ลงทะเบียนคนท้องปี 64 ที่ไหนบ้าง? เงินอุดหนุนบุตร,คลอดบุตร,ประชารัฐ

สำหรับคนท้องแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาค่อนข้างสูง ทั้งค่าคลอดบุตร ค่าฝากครรภ์ ค่าเลี้ยงดูบุตร และในบางครั้งก็จะต้องหยุดงานด้วย ซึ่งทางภาครัฐก็เข้าใจในเรื่องนี้ดีจึงมีโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ตั้งครรภ์ ซึ่งแต่ละโครงการก็จะมีการลงทะเบียนคนท้องที่แตกต่างกันไป มาดูกันว่าถ้าต้องการลงทะเบียนคนท้องปี 64 จะลงทะเบียนคนท้องที่ไหนได้บ้าง เช่นเงินอุดหนุนบัตร คลอดบุตร แล้วโครงการมารดาประชารัฐมีรายละเอียดออกมาหรือยังอย่างไรบ้าง เช็คก่อนได้เลยครับ

เงินอุดหนุนบุตรคนท้อง

หนึ่งในการลงทะเบียนคนท้องเพื่อรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลก็คือการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ซึ่งทางภาครัฐจะสนับสนุนเงินอุดหนุนบุตรให้นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ จนเด็กแรกเกิดมีอายุครบ 6 ปี เป็นจำนวน 600 บาท สำหรับผู้มีรายได้น้อย

ซึ่งทางโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดก็ได้ระบุคุณสมบัติการรับเงินไว้ดังนี้

คุณสมบัติลงทะเบียนคนท้อง รับสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

สำหรับหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการรับเงินอุดหนุนบุตรเพื่อลงทะเบียนคนท้อง แบ่งออกเป็นคุณสมบัติของเด็ก และของผู้ปกครอง โดย เด็กแรกเกิดจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทย (อย่างน้อยพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ไม่อยู่ในสถานสงเคราห์ของหน่วยงานรัฐ/เอกชน

ในขณะที่ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ

 • ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนมีสัญชาติไทย และเป็นผู้รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ โดยเด็กแรกเกิดอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ปกครองด้วย
 • อาศัยในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน

โดยสามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้คือ

 • กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล

ซึ่งทางโครงการก็ได้ระบุไว้ว่า “มารดาที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องลงทะเบียนคนท้อง เงินอุดหนุนบุตร”

โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนคนท้องเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรดังนี้คือ

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
 3. บัตรประชาชนผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีของผู้ปกครอง ธนาคารกรุงไทย หรือออมสิน หรือธกส.
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1 ที่มีชื่อหญิงคนท้อง
 7. ถ้าผู้ลงทะเบียนหรือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้ประจำเช่นเป็นพนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องแนบใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ (ใช้สลิปเงินเดือนหรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนามได้)
 8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงตนของผู้รับรอบที่ 1 และ 2
กลับสู่ด้านบน ↑

ลงทะเบียนคนท้อง เบิกค่าคลอดบุตร/ฝากครรภ์/หยุดงาน

ในการลงทะเบียนคนท้องเพื่อรับสิทธิประกันสังคม เบิกค่าคลอดบุตรจะเป็นสิทธิประกันสังคมคนท้องที่ผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 (ดูวิธีกดเช็คว่าอยู่มาตราไหน คลิก) สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้เหมาจ่ายที่ 15,000 บาท (ปรับเพิ่มปี 2564 มาจากเดิมที่ให้ 13,000)

โดยจะต้องเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนและจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ ก็สามารถไปลงทะเบียนคนท้องเพื่อเบิกค่าคลอดบุตรได้

ซึงเนื่องจากว่าสามารถใช้สิทธิคลอดบุตรที่โรงพยาบาลไหนก็ได้โดยสำรองจ่ายไปก่อนค่อยมาเบิกทีหลัง ดังนั้นในการเบิกค่าคลอดบุตรจะใช้เอกสารดังนี้คือ

 1. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (ในกรณีที่ได้ลูกแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดมาด้วย)
 2. เอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 (ดูไฟล์) โดยต้องกรอกให้ครบถ้วน แล้วเซ็นต์เอกสาร
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) ให้เห็นชื่อ เลขที่บัญชีชัดเจน โดยมี 11 ธนาคารที่สามารถทำรายการได้คือ ออมสิน, ธกส, กรุงไทย, กรุงเทพ, กสิกร, ไทยพาณิชย์, กรุงศรีฯ, ธนชาต, ธ.อิสลามฯ, CIMB
 4. ถ้าคนท้องไม่ได้มาเองและให้คุณพ่อมาเบิกค่าคลอดบุตรแทน ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสมาด้วย หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสสามารถแนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส (ดูไฟล์)  มาแทน

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วสามารถลงทะเบียนคนท้องตามสิทธิประกันสังคม เบิกค่าคลอดบุตร ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมที่กระจายอยู่ตามกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือจะจัดส่งเอกสารไปที่ “ฝ่ายสิทธิประโยชน์” สำนักงานประกันสังคมตามที่อยู่ใกล้บ้าน ก็ได้

ในด้านการรับเงินค่าคลอดบุตรประกันสังคมนั้น หากเลือกเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีจะได้รับเองนใน 5-7 วันทำการจากวันที่เอกสารได้รับการอนุมัติ หรือถ้ารับเงินด้วยตนเองให้นำบัตรประชาชนไปใช้ในการรับเงินด้วย

นอกจากสิทธิประกันสังคมเบิกค่าคลอดบุตรแล้วก็ยังมีสิทธิประกันสังคมอื่นๆด้วย คือการฝากครรภ์ 1,500 บาท (เพิ่มมาจาก 1,000 บาท), สิทธิสงเคราะห์หยุดงาน 3 เดือน และการเบิกสงเคราะห์บุตรอีกเดือนละ 800 บาท (เพิ่มมาจาก 600 บาท) ต่อลูก 1 คน สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเช่นกัน

กลับสู่ด้านบน ↑

มารดาประชารัฐ

สำหรับโครงการมารดาประชารัฐนั้นเป็นโครงการของพรรคพลังประชารัฐที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งโครงการนี้ได้มีการแถลงข่าวเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ว่ามีแผนจะเปิดตัวโครงการในช่วงเดือนมกราคม 2563

ซึ่งตามโครงการที่พรรคหาเสียงไว้นั้นจะให้แม่ผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินการตั้งครรภ์ที่ 3000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 9 เดือน และเงินค่าคลอดบุตร 10,000 บาท จ่ายครั้งเดียว และยังมีค่าเลี้ยงดูบุตรอีก 2000 บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบอีกด้วย

ในปัจจุบันเรายังไม่พบว่ามีโครงการมารดาประชารัฐได้รับการอนุมัติออกมาแต่อย่างใด โดยคาดว่าอาจเป็นเพราะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้เงินจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆ และแน่นอนว่าการลงทะเบียนคนท้อง มารดาประชารัฐก็จะยังไม่สามารถทำได้

ระหว่างนี้เราจึงแนะนำให้ลงทะเบียนคนท้องด้วยการใช้สิทธิประกันสังคมคนท้องไปก่อนครับ

อ้างอิง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ประกันสังคม, ข่าวมารดาประชารัฐ, Vector by Freepik, โปรดตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอีกครั้ง

เช็คก่อน
Logo